Az Adatkezelési tájékoztatóban informáljuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Kik vagyunk?
A TOLDI Könyvelő Iroda Kft. székhelye: 2083 Solymár, Toldi utca 37.
Irodánk honlapja: www.toldi.hu
Telefonszám: +36 26 362 709
Mobil szám: +36 70 434 3281
Email: toldikft@toldi.hu
Adószám: 12739569-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 089468

Adatkezelésért felelős személy: a könyvelő iroda mindenkori ügyvezetője

A Toldi Könyvelő Iroda a továbbiakban: Adatkezelő.

Az Adatkezelő adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat értelmében jár el.

Az adatkezelési szabályzat megtekinthető a www.toldi.hu weboldalon.

Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelőre, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre is kiterjed.

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
A Toldi Könyvelő Iroda az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi:
– A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
– A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű, és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
– Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak.
– Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
– A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
– Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait
– Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
– Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
– Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Honlap látogatási adatok
Ez a weboldal rögzíti a látogatásokat, és a következő információkat naplózza statisztikai, biztonsági és hibaelhárítási célokból:
– IP cím, ahonnan az oldalt eléri
– az oldal megtekintés helye és ideje
– hivatkozási hely (ahonnan Ön hozzánk látogat)
– az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa
– a keresőmotor, ami Önt az oldalra küldte (pl. Google, Ecosia, Yahoo)
– az elért oldalak és letöltött dokumentumok

Statisztikáink, naplófájljaink nem tárolnak semmilyen személyes adatot, és nem kerülnek összekötésre személyes adatokkal.

Nem azonosítjuk a felhasználókat és a böngésző tevékenységüket, és a rögzített információkat harmadik fél számára nem adjuk át – kivéve, amikor rendvédelmi hatóságok felszólítanak a szolgáltatói naplók kiadására vizsgálat céljából.

Weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha a hírlevelünkre szeretnének feliratkozni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és milyen céllal?
Honlapunkon a sütiken kívül (lásd alább) csakis a hírlevélre való feliratkozáskor gyűjtünk személyes adatokat. Ezek:
– Név
– Email cím
– IP cím
– Arra a válasz, hogy miért iratkozik föl Hírlevelünkre
– Hírlevélre való feliratkozás engedélyezése (GDPR).

Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, tároljuk, harmadik féllel nem osztjuk meg. A hírlevelet csakis látogatóinkkal és ügyfeleinkkel való kapcsolattartásra és információ közlésére használjuk.

A hírlevélről bármikor indoklás nélkül, ingyenesen le lehet iratkozni. Ebben az esetben adatait töröljük a rendszerünkből, és csakis akkor férhetünk hozzájuk, ha Ön erre ismételten felhatalmazást ad a hírlevélre való újbóli feliratkozással.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja az, hogy a hírlevélre feliratkozottak értesüljenek az általunk fontosnak ítélt hírekről, változásokról, hivatalos határidőkről, az Adatkezelővel kapcsolatos fontos információkról. A hírlevélben semmilyen reklámot vagy más gazdasági társaságok reklámjait nem helyezzük el, és az Ön személyes adatait semmilyen harmadik félnek nem adjuk át, nem továbbítjuk.

Ez alól az egyetlen kivételt a hírlevélszolgáltató adja:
A hírlevelet működtető cég megnevezése: MailChimp
Székhely: The Rocket Science Group, LLC, Atlanta, GA 30307
Telefonszám: 404-889-6703
Email: brooke.hatfield@mailchimp.com // kate@mailchimp.com
Weboldal: www.mailchimp.com
Továbbá: itt olvashat a Mailchimp személyes adatok védelmének szabályzatáról és irányelveiről.

A kezelt adatok köre: Név, email cím.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Port Kft.
Székhely: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
Adószám: 10369658-2-08
Cégjegyzék szám: 08-09-000588
Telefonszám: +36 96 566 095 // +36 1 690 1999 // +36 20 935 3225
Email: info@webtar.hu
Weboldal: www.webtar.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 Sütik (cookie)

A sütik olyan apró szoftverkódok (betűkből és számokból állnak), melyeket egy interneten elérhető weboldal küld az oldalt látogató számítógépének, amikor a látogató hozzáfér az adott weboldalon lévő információhoz. A weboldal megnyitásakor jönnek létre és meghatározott ideig léteznek. Ez lehet a böngésző bezárása vagy egy adott időtartam (pl. 10 nap).

Az Adatkezelő a honlap látogatásakor sütiket (cookies) használ. A sütik használati céljai a látogatás eseményeinek rögzítése (pl. a cookie használat elfogadása), további beállítások elmentése, vagy statisztikai adatok készítésének elősegítése.

A sütik weboldalunkon nem tárolnak semmiféle személyes adatot, a tartalmukból nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa, vagy a látogató személyazonossága. A cookiek tárolása vagy a böngésző bezárásáig, vagy egy meghatározott időtartamig történik.

A weboldalon használt cookiekat Ön letilthatja, de ez hatással lehet a weboldal funkcionalitására éppúgy, mint más weboldalakon tett látogatásaira is. 

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Hiperhivatkozások:

Ez a weboldal tartalmaz hivatkozásokat (linkeket) az interneten található más weboldalakra. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi célból biztosítjuk, és a weboldalunkról elért hivatkozások tartalmáért nem vagyunk felelősek.

Amikor egy külső weboldalra mutató hivatkozásra kattint, elhagyja a weboldalunkat és a külső weboldal adatkezelési dokumentuma lesz irányadó. Nem tudjuk garantálni, hogy ezek a hivatkozások mindig működnek, és nincs ráhatásunk a hivatkozott weboldalak elérhetőségére, tartalmuk változására sem.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az érintett az adatai vonatkozásában bármikor ingyenesen kérhet tájékoztatást, illetve

– tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti részleges vagy teljes törlését,
– részleges, vagy teljes módosítását, kiegészítését,
– a jogszabályban foglaltak szerinti módosítását.

Továbbá:
– bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
– a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet. 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – az adatmódosítási kérelmet megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban (emailben) tájékoztatja. Amennyiben az igénye megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint az adatok módosításáról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az adatok törlését, módosítását, vagy továbbítását a lehető legrövidebb idő alatt, de egyéb technikai okokból kifolyólag maximum 30 munkanapos határidővel vállalja, azonban bármilyen jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése céljából bizonyos adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésére a jelen Adatvédelmi szabályzatban szereplő elérhetőségek valamelyikén, illetve az ügyintézés színhelyén személyesen van mód.

Az érintett az Adatkezelőtől az alábbi személyes adatait érintő ügyekben kérhet tájékoztatást:

– adatairól
– adatok forrásáról
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról
– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól
– az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről
– a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Az Adatkezelő a válaszokat lehetőleg késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül köteles megválaszolni.

Az Adatkezelő a tájékoztatást csak a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással, jogszabályi helyi megjelölésével, a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg.

Az Adatkezelő abban az esetben jogosult az érintett kérésének megtagadására, ha bizonyítottan az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a tájékoztatás megtagadásával nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz vagy az érintett hatóságokhoz fordulni.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https//naih.hu

Google Analytics alkalmazása
– Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” (sütiket), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
– A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
– A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
– A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a linkre kattintva elérhető böngésző plugint.

Biztonság
Az adatok kezelését és feldolgozását belső irányelvek határozzák meg, és alapos intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy személyes adatai ne kerüljenek harmadik fél, illetve illetéktelenek kezébe. Gondoskodunk a rendszeres szoftverfrissítésekről, a tárhelyet és a weboldalt tűzfal védi rosszindulatú kódok telepítésétől, hetente készítünk biztonsági mentéseket, és az egész weboldalt rendszeresen biztonsági auditnak vetjük alá.

Egyéb információk a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésről
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a hírlevélre való feliratkozáskor, illetve az Adatkezelővel történő kapcsolattartás során. Éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személyes adatait adja meg, azt úgy vesszük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az alábbi módokon:
– a hírlevélről való leiratkozással
– az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásával, illetve
– a hírlevélre való föliratkozás során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támaja, az adott látogatót törüljük hírlevelünkből, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolyásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Az Adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat. Ez alól az egyetlen kivétel a külföldi ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez szükséges adatokkal való tevékenység.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség terhe mellett, jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságon adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni; ám az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Amennyiben bármilyen panasza lenne, kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fodulna – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv.)
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)
– A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény (Pktv.)
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.toldi.hu weboldal Hírek oldalán történik. 

Amennyiben bármivel kapcsolatban kérdése, észrevétele, megjegyzése lenne, kérjük, hívjon a +36 26 362 709-es telefonszámon, a +36 70 434 3281-es mobilszámon, vagy írjon emailt a toldikft@toldi.hu címre.